Thứ Sáu, ngày 13 tháng 4 năm 2007

WinASO RegDefrag v1.2 Thinstalled

WinASO RegDefrag performs physical de-fragmentation of the Windows registry file. After de-fragmentation your registry will acquire linear structure, which will reduce application response time and registry access time. Version 1.2 provides more security and stabilization...
Tải về tại đây.
Hoặc tại đây.

Không có nhận xét nào: